1

آیا واقعا پروژه نیکان به اندازه کافی انجام می‌دهید؟

News Discuss 
چون خبر جماعت بابیه در شیخ طبرسی و دراز دستی ایشان در نهب و غارت اطراف مازندران گوشزد شاهنشان ایران ـ ناصرالدین شاه ـ گشت، فرمان داد که بزرگان مازندران لشکر آماده کرده بر ایشان بتازند و جهان را از وجود آن جماعت بپردازند اول آقا عبدالله برادر حاجی https://meshbookmarks.com/story13961139/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story